Wijziging subsidieregeling vrijwilligerswerk bij de sanctietoepassing

Deze week stuurde minister Dekker de gewijzigde subsidieregeling vrijwilligerswerk bij de sanctietoepassing naar de Tweede kamer. De wijzigingen worden doorgevoerd in de nieuwe subsidieregeling die van kracht is in de periode 2023 tot en met 2025. In de subsidieregeling voor 2022 zijn nog geen wijzigingen doorgevoerd. Deze regeling geldt tot en met 31 december 2022.

Wijziging subsidieregeling vrijwilligerswerk bij de sanctietoepassing
Beeld: ©DJI

Het huidige stelsel geeft forfaitaire bedragen aan vier grote vrijwilligersorganisaties. Dit biedt de andere organisaties geen gelijke kansen en ruimte. Steeds meer vrijwilligersorganisaties hebben een hoger aantal actieve vrijwilligers dan de organisaties die een forfaitair bedrag ontvangen. De nieuwe subsidieregeling doet meer recht aan de daadwerkelijk geleverde bijdrage van vrijwilligersorganisaties.

Wijzigingen van de nieuwe subsidieregeling 2023-2025:
1. Afschaffen forfaitaire bedragen
De huidige toekenning van forfaitaire bedragen verdwijnt om meer recht te doen aan het gelijkheidsbeginsel. Vanaf 2023 wordt voor alle vrijwilligersorganisaties dezelfde verdeelsleutel voor subsidie toegepast.
2. Urenverantwoording als voorwaarde
In de nieuwe subsidieregeling wordt een urenverantwoording verplicht. De verplichte urenverantwoording geldt alleen voor vrijwilligersorganisaties die gedurende een kalenderjaar meer dan €25.000 subsidie krijgen.
3. Hanteren van één kavel in plaats van twee; cofinanciering als vereiste bij subsidieaanvragen vanaf €25.000.
De systematiek van twee kavels (met en zonder cofinanciering) wordt vanaf 2023 losgelaten en vervangen door één kavel. Dit maakt het aanvragen van subsidie eenvoudiger en overzichtelijker en verkleint de kans op dubbele aanvragen.

In november is een informatiebijeenkomst voor vrijwilligersorganisaties over de nieuwe subsidieregeling, waarbij hen de gelegenheid wordt gegeven hierover vragen te stellen.