Privacy

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) levert een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen en door de aan onze zorg toevertrouwde personen de kans te bieden een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen.

DJI is een onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Lees hier de privacyverklaring van JenV.

In deze privacyverklaring leest u hoe DJI omgaat met persoonsgegevens. De verklaring is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken:

 • Wat zijn persoonsgegevens?
 • Waarvoor verwerkt DJI persoonsgegevens?
 • Hoe gaat DJI om met persoonsgegevens?
 • Wanneer deelt DJI persoonsgegevens?
 • Wie controleert DJI?
 • Meer informatie?


Deze algemene privacyverklaring geldt voor alle persoonsgegevens die DJI nodig heeft bij de uitvoering van de wettelijke taken. Wij herzien deze privacyverklaring regelmatig.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die direct over iemand gaat of informatie die naar deze persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn adressen, telefoonnummers en e-mailadressen.

Bijzondere persoonsgegevens

Sommige persoonsgegevens zijn extra gevoelig, omdat de verwerking ervan veel impact kan hebben op iemands leven. Gegevens die iets zeggen over ras, godsdienst of gezondheid, BSN-nummers en persoonsgegevens van kinderen zijn voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens. Deze bijzondere persoonsgegevens zijn extra beschermd door de wet.

Strafrechtelijke persoonsgegevens

Strafrechtelijke gegevens zijn gegevens zoals een strafblad, strafbare feiten, verdenkingen en veiligheidsmaatregelen. Strafrechtelijke persoonsgegevens zijn ook extra beschermd door de wet.

Meer informatie over persoonsgegevens vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waarvoor verwerkt DJI persoonsgegevens?

DJI gebruikt persoonsgegevens uitsluitend voor wettelijke taken en de overeengekomen andere doelen. Een paar voorbeelden:

Uitvoering van taken

Wij verwerken persoonsgegevens voor de uitvoering van onze taken. Het gaat om persoonsgegevens van in- en externe medewerkers, justitiabelen, bezoekers en personen die bijvoorbeeld incidentele werkzaamheden verrichten in gebouwen van DJI.

Strafrechtelijke persoonsgegevens

Wij verwerken ook strafrechtelijke persoonsgegevens voor de uitvoering van onze taken. Soms gelden voor de verwerking van die gegevens speciale wetten, zoals de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens of de Wet politiegegevens. Die wetten geven DJI de ruimte om deze gegevens - als dat noodzakelijk is - uit te wisselen met bevoegde JenV-onderdelen en Europese politie- en justitieorganisaties. Om bijvoorbeeld misdaden te voorkomen of op te lossen, daders te vervolgen of te straffen of de openbare orde te handhaven. Daarom kunnen privacyrechten van personen (tijdelijk) beperkter zijn dan bij niet-strafrechtelijke persoonsgegevens.

Medische gegevens

Medische gegevens zijn bijzondere persoonsgegevens. DJI verwerkt medische gegevens van justitiabelen als dat nodig is voor een medische behandeling tijdens het verblijf in een justitiële inrichting. Voor deze persoonsgegevens gelden speciale wetten.

Hoe gaat DJI om met persoonsgegevens?

De kernwaarden van DJI zijn betrouwbaar, deskundig, respectvol en mensgericht. Wij vinden het belangrijk dat de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, aansluit bij die kernwaarden. Daarom hanteren wij een aantal uitgangspunten bij de verwerking van persoonsgegevens en nemen wij maatregelen voor zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.

Uitgangspunten:

 • Wettelijke reden en met een doel; Wij verwerken alleen persoonsgegevens als er een wettelijke reden (grondslag) is om ze te mogen verwerken. Daarbij geldt dat persoonsgegevens alleen verwerkt worden voor het specifieke doel waarvoor ze zijn verzameld.
 • Zo min mogelijk gegevens; We verwerken niet méér persoonsgegevens dan noodzakelijk is. Als het kan, verwerken we minder of geen persoonsgegevens.
 • Inbreuk op privacy zo klein mogelijk; Wij zorgen dat de inbreuk op iemands privacy niet te zwaar is voor het doel van het verzamelen van de persoonsgegevens. Als er een keuze mogelijk is tussen meerdere opties, verwerken we de persoonsgegevens die de minst inbreuk maken op iemands privacy.
 • Bewaren zolang het nodig is; We bewaren persoonsgegevens zolang als het nodig is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn, zolang vereist is op grond van de archiefwet en niet langer dan wettelijk is toegestaan.


Maatregelen

Om zorgvuldig met persoonsgegevens te kunnen omgaan, nemen wij de volgende maatregelen:

 • Wij behandelen persoonsgegevens vertrouwelijk. Dat wil zeggen dat wij ervoor zorgen dat alleen personen met de juiste bevoegdheden en een geheimhoudingsplicht persoonsgegevens mogen verwerken;
 • Wij beveiligen persoonsgegevens passend en hanteren daarbij minimaal de voorschriften en standaarden van de Rijksoverheid die gelden voor informatiebeveiliging;
 • Wij maken afspraken over privacymaatregelen met externe partijen als softwareleveranciers en datacenters en controleren of zij deze afspraken nakomen.

Wanneer deelt DJI persoonsgegevens?

In een aantal gevallen is DJI bevoegd en soms zelfs verplicht om persoonsgegevens aan andere (overheids)organisaties te vragen of te verstrekken. Een voorbeeld: DJI werkt in een keten met politie, het OM en de Rechtspraak. De organisaties in die keten hebben uitwisseling van persoonsgegevens nodig om hun wettelijke taken goed te kunnen uitvoeren. Ook wordt hiermee voorkomen dat dezelfde persoonsgegevens steeds opnieuw aan iemand moeten worden gevraagd.

Wie controleert DJI?

JenV heeft een functionaris voor gegevensbescherming (FG). De FG is onafhankelijk en controleert of DJI de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) toepast en naleeft. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de toepassing van privacywetgeving door organisaties als DJI.

Meer informatie?

Uitgebreide informatie over uw privacyrechten onder de Algemene verordening gegevensbescherming vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen over privacywetgeving

Heeft u vragen over de Nederlandse privacywetgeving? Neemt u dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens. Heeft u een vraag aan DJI over privacy? Stuur dan een e-mail naar: privacy@dji.minjus.nl.


Klacht

Heeft u een klacht over DJI met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens? Neemt u dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.