Reactie op resultaten onderzoek FNV naar intimidatie en bejegening

De FNV heeft een enquête gehouden onder de medewerkers van DJI over intimidatie en bejegening op de werkvloer. Ruim 1800 medewerkers hebben de enquête ingevuld. De resultaten zijn vandaag gepubliceerd en samengevat in een infographic

De hoofddirectie erkent en herkent de signalen. José Lazeroms: ‘Ik heb groot respect voor de medewerkers van DJI; zij doen ingewikkeld werk met een ingewikkelde doelgroep. De FNV-enquête is waardevol en sluit aan bij onze eigen ervaringen. Hierover zijn en blijven we in gesprek met onze medewerkers en vertegenwoordigers hiervan.’

FNV enquête
Beeld: ©DJI

Veiligheid

De veiligheid van onze medewerkers van DJI heeft hoge prioriteit. Agressie en geweld tegen medewerkers worden niet getolereerd. Van fysiek geweld wordt altijd aangifte gedaan bij de politie en er worden passende strafmaatregelen opgelegd aan de betreffende gevangenen.
In de opleiding van medewerkers wordt veel aandacht besteed aan het omgaan met agressie en geweld en het de-escalerend optreden. Leidinggevenden worden getraind dit bespreekbaar te maken in de teams; er is recent een driejarig leiderschapsprogramma gestart.

Crimineel handelen

Er is steeds meer alertheid op het tegengaan van voortgezet crimineel handelen tijdens detentie.  Daarbij worden ook specifieke maatregelen genomen. Zo investeert het gevangeniswezen in de informatiepositie over crimineel handelen tijdens detentie. Ook zijn er twee afdelingen Intensief Toezicht. Dit voorjaar opent een derde. Recent (november) is aan de TK gemeld welke andere maatregelen genomen worden om crimineel handelen tijdens detentie en rechtsgang tegen te gaan. Dit is in het coalitieakkoord overgenomen als prioriteit.

Omgang personeel

Ook leidinggevenden hebben te maken met hoge druk door de instroom van nieuwe medewerkers, coronamaatregelen, de complexere doelgroep en de steeds hogere eisen vanuit wetgeving. 

‘Er wordt dus het nodige gedaan aan een veilig werkklimaat bij DJI. Dat neemt niet weg dat er respectvol en goed geluisterd moet worden naar de medewerkers. We nemen de resultaten uit de enquête mee in de besprekingen met management, medewerkers en medezeggenschap’, aldus de waarnemend hoofddirecteur.