Palliatieve zorg bij DJI

Elk jaar overlijden gemiddeld zeven mensen in gevangenschap aan een ongeneeslijke ziekte. Als uitplaatsing naar een gespecialiseerde zorgaanbieder niet mogelijk is, brengen zij hun laatste levensfase door in een penitentiaire inrichting of in een forensisch psychiatrisch centrum. Daar krijgen zij zo goed mogelijk palliatieve zorg en stervensbegeleiding van zeer betrokken hulp- en zorgverleners en geestelijk verzorgers van onze inrichtingen.

Cellenblok

Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in een thematisch onderzoek na gesprekken met directies en zorgverleners in een reguliere penitentiaire instelling, een forensisch psychiatrisch centrum, het Justitieel Centrum voor Somatische Zorg in Scheveningen en met het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP).

Aanbevelingen van de inspectie

De IGJ doet enkele aanbevelingen in het rapport waar DJI mee aan de slag gaat:

  • De inspectie adviseert DJI een duidelijke richtlijn te maken over de mogelijkheden tot tijdige strafonderbreking en uitplaatsing. Instellingen zijn nu veel tijd kwijt aan ingewikkelde of onduidelijke/onbekende procedures. 
  • De mogelijkheden tot stervensbegeleiding in penitentiaire inrichtingen zijn minder dan buiten detentie. De inspectie vraagt de mogelijkheden te bekijken voor toegang voor naasten ’s avonds en ’s nachts in de stervensfase van de gedetineerde. In forensisch psychiatrische centra is dat wel mogelijk.
  • De inspectie vraagt DJI een vertaalslag te maken van het reguliere kwaliteitskader palliatieve zorg naar de mogelijkheden in detentie. Met een expliciete beoordeling over wat passend en noodzakelijk is.

DJI zal de aanbevelingen voor zover mogelijk oppakken. In het algemeen geldt dat bij het bieden van palliatieve zorg aan gedetineerden en patiënten zoveel mogelijk maatwerk wordt toegepast. Het is belangrijk om steeds opnieuw te bekijken hoe de beste zorg kan worden geboden en op welke locatie dit kan of moet plaatsvinden.

Publicatie IGJ: Palliatieve zorg in gevangenschap zo goed mogelijk | Rapport | Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (igj.nl)