Positief oordeel Inspectie JenV over terroristenafdelingen

In hun vervolgonderzoek naar de terroristenafdelingen (TA) van de Dienst Justitiële Inrichtingen, oordeelt de Inspectie Justitie en Veiligheid positief over de detentieregimes en in het bijzonder de enorme betrokkenheid van de medewerkers: “Naast de beschikbare trainingen steken ze veel tijd in het vergaren van kennis over radicalisering.” DJI herkent deze grote bevlogenheid van de medewerkers, die dagelijks werken met een complexe doelgroep. Mede dankzij hun inzet en die van de betrokken organisaties hebben de TA's zich de afgelopen jaren in positieve zin doorontwikkeld. Het onderzoek en de reactie daarop van het ministerie van Justitie en Veiligheid is vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Samenwerking
Volgens de Inspectie is het fundament voor de samenwerking en informatiedeling, met als doel een goede re-integratie van TA-gedetineerden in de samenleving, zichtbaar versterkt. Daarnaast constateert de Inspectie dat veiligheidspartners, zoals politie, OM en inlichtingendiensten, niet aansluiten bij het Multidisciplinaire Afstemmingsoverleg Resocialisatie (MAR). Ze vinden dit mogelijk nadelig voor een veilige re-integratie. Het ministerie zegt in reactie daarop dat afhankelijk van de casus ook andere (externe) partijen kunnen worden betrokken bij het MAR. De afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan groepsdynamiek op de TA. Zo is sinds 2020 de totale TA-capaciteit verruimd van 48 naar 80 plaatsen, is een aparte TA voor vrouwen opgericht en is het differentiatiekader doorontwikkeld. Bij plaatsing wordt de groepsdynamiek meegewogen en het GRIP verzamelt hierover informatie dat aan het MAR wordt geleverd. Daarnaast houdt het Terrorisme, Extremisme en Radicalisering (TER)-team van Reclassering Nederland hier ook tijdens detentie rekening mee.

Re-integratie
De inspectie spreekt, naast deze positieve geluiden, zorgen uit over de mogelijkheden voor TA-gedetineerden om aan het re-integratietraject deel te nemen. Bij de re-integratie van TA-gedetineerden wordt de balans gezocht tussen wat veilig wordt geacht op een TA en wat nodig is voor de re-integratie in de samenleving. Er is voor penitentiaire inrichtingen weinig ruimte om voldoende passende activiteiten (zowel arbeid als opleidingen) te organiseren. Om de re-integratiemogelijkheden te verbeteren, onderzoekt DJI of en hoe dit verbeterd kan worden. 

Terroristenafdelingen
In Nederland worden verdachten van- en veroordeelden voor een terroristisch misdrijf op één van de drie terroristenafdelingen geplaatst in de penitentiaire inrichtingen Rotterdam de Schie, Vught en Zwolle. Door met diverse betrokken organisaties zicht te houden op de veiligheidsrisico’s die uitgaan van deze specifieke groep, wordt de samenleving zo goed mogelijk beschermd tegen deze gedetineerden. Met deze gecontroleerde plaatsing wordt netwerkvorming tegengegaan, net als de verspreiding van het radicale gedachtegoed en rekrutering binnen reguliere detentie. De afgelopen jaren zijn er in toenemende mate TA-gedetineerden teruggekeerd in de maatschappij en ook in de komende jaren zal dit regelmatig gebeuren. Met inachtneming van strenge toezichts- en veiligheidsmaatregelen werkt DJI met onder meer de reclassering en gemeenten samen aan een zo veilig mogelijke terugkeer van TA-gedetineerden in de samenleving.

Zie ook: TK Bijlage Rapport Re-integratie en recidive na TA | Kamerstuk | dji.nl