Datalek PI Nieuwegein

Gegevens van zo’n 385 gedetineerden, die op 3 november 2023 in de penitentiaire inrichting (PI) Nieuwegein verbleven, zijn per ongeluk verstrekt aan de contactpersoon van één gedetineerde. Het gaat om namen, celnummers, strafrechtketennummers en informatie over goederen die gedetineerden ingevoerd hebben in de PI. Er zijn geen andere persoons- of adresgegevens verstrekt.

PI Nieuwegein 2021
Beeld: DJI

Op 13 februari jongstleden is de menselijke fout ontdekt. De betreffende gedetineerde en de contactpersoon zijn gevraagd de informatie te (laten) verwijderen. Beide personen hebben dit toegezegd. De betrokkenen worden voor zover bereikbaar geïnformeerd. Daarnaast is er een melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Er zijn geen signalen dat de informatie verder is verspreid. Waar nodig zijn aanvullende veiligheidsmaatregelen genomen.

DJI betreurt dat dit datalek heeft plaatsgevonden. Het ontstaan van het datalek wordt geëvalueerd en op basis hiervan zullen verdere maatregelen worden getroffen, met als doel te voorkomen dat een dergelijke situatie zich in de toekomst opnieuw kan voordoen.