Uitkomsten onderzoek Bureau Integriteit DJI naar integriteitskwestie met advocaat

Op 5 januari 2024 is in de media gepubliceerd over een integriteitskwestie rondom een advocaat. Daarbij is de betrokkenheid van een ambtenaar van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) genoemd. Een selectiefunctionaris van DJI werd in de berichtgeving in verband gebracht met mogelijke omkoping door de advocaat. DJI heeft in reactie hierop Bureau Integriteit (BI) op 11 januari 2024 opdracht gegeven om te onderzoeken of er sprake kan zijn geweest van ambtelijke omkoping. Vandaag heeft BI zijn rapport aan DJI aangeboden.

Turfmarkt rond
Beeld: ©DJI / DJI

BI heeft geconcludeerd dat het niet aannemelijk is dat er sprake is van een integriteitsschending. BI stelt, na een zorgvuldige analyse van de van toepassing zijnde procedures en op basis van verdiepende interviews, dat een selectiefunctionaris slechts één van de vele schakels in de keten is die (onrechtmatige) invrijheidstelling van een gedetineerde zou kunnen bewerkstelligen of zou kunnen bewerkstelligen dat een gedetineerde op onrechtmatige wijze bepaalde vrijheden toegekend krijgt. Na het advies of besluit van een selectiefunctionaris dient de desbetreffende penitentiaire inrichting (PI) het advies of besluit nog te verwerken. Selectiefunctionarissen hebben geen bepalende rol bij de invrijheidstelling. Dit gaat namelijk op basis van een advies van de PI. Een afwijkend besluit door een selectiefunctionaris valt onmiddellijk op bij de PI. Verder kent het proces nog een aantal waarborgen, zoals multidisciplinair overleg, meerogenprincipe, fiattering en vastlegging in systemen.

De deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten deelde vorige week haar onderzoek naar de kwestie. De deken concludeerde dat er van ambtelijke omkoping geen sprake was.

DG Wim Saris: “Integriteit is een kernwaarde van DJI. Een bewering dat een van onze collega’s omkoopbaar is dan wel is omgekocht is zeer ernstig en heeft grote impact op medewerkers. Daarom moeten we dat altijd onderzoeken. Het is goed om te vernemen dat het onderzoek van BI geen aanwijzingen of feiten heeft opgeleverd voor de beweerde omkoping.”