Informatie voor pers en media

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is de detentiespecialist in Nederland. DJI laat de samenleving graag zien hoe het insluiten van en zorgen voor justitiabelen in zijn werk gaat. Daarom werkt DJI regelmatig samen met verschillende soorten media.

Om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn tijdelijk geen mediaproducties in DJI-inrichtingen mogelijk.

Mediaverzoek

Werkt u voor een medium en zoekt u samenwerking met DJI voor een mediaproductie? Geef dan antwoord op de vijf onderstaande vragen:

 • Voor welk medium werkt u?
 • Wat wilt u maken?
 • Wanneer wilt u de productie maken en waarom op dat moment?
 • Waar wilt u de productie maken en waarom daar?
 • Wat is het plan van aanpak?
 • Stuur uw verzoek onder vermelding van Mediaverzoek [naam medium] per e-mail naar mediaverzoek@dji.minjus.nl.

Voor overige vragen en verzoeken kunt u gebruik maken van het  contactformulier.

Alleen volledig ingevulde mediaverzoeken worden in behandeling genomen. Wij streven er naar om binnen vijf werkdagen te antwoorden.

Uitgangspunten

 • Een inrichting dient niet als decor. Verzoeken hiertoe worden over het algemeen afgewezen, ook als de inrichtingen leeg staan.
 • Er worden geen interviews gehonoreerd met justitiabelen die betrekking hebben op het delict of het proces.
 • In het kader van privacy van justitiabelen en slachtoffers wordt er niet ingegaan op het delict en mogen geen herleidbare delictsomschrijvingen aan de orde komen.
 • Justitiabelen mogen niet herkenbaar in beeld worden gebracht.
 • Overnachten in een inrichting is niet toegestaan.
 • Verder wordt gekeken naar het belang van DJI in relatie tot de mediaproductie en naar de beschikbare capaciteit.

Mediacontact met gedetineerden

Als een gedetineerde contact wil met de media moet dit altijd worden aangevraagd. Gedetineerden kunnen een verzoek doen bij de directeur van de betreffende inrichting. Volgens artikel 40 van de penitentiaire beginselenwet geeft de directeur toestemming voor het gesprek, tenzij dit in strijd is met andere belangen:

 • de handhaving van de orde of de veiligheid in de inrichting;
 • de bescherming van de openbare orde en de goede zeden;
 • de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen dan de gedetineerde;
 • de voorkoming of opsporing van strafbare feiten.

Persvoorlichting

Wilt u in contact komen met de persvoorlichting van het ministerie van Justitie en Veiligheid? Dan kunt u contact opnemen met één van de persvoorlichters:

Voor vragen over het Gevangeniswezen en Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O):

Eveline Petit
Mobiel: 06 29 24 78 46
E-mail: e.w.petit@minjenv.nl

Voor vragen over Forensische Zorg, NIFP en Justitiële Jeugdinrichtingen:

Tom Wisseborn
Mobiel: 06 11 78 43 62
E-mail: t.r.wisseborn@minjenv.nl

Voor vragen over Vreemdelingenbewaring:

Bart Vis
Mobiel: 06 55 21 46 36
E-mail: l.vis1@minjenv.nl

Buiten kantooruren is er altijd een woordvoerder met piketdienst bereikbaar via de meldkamer: telefoon +31 (0)70 426 60 60.