Ecologische voetafdruk 2019

De komende tien jaar zijn cruciaal om de ergste gevolgen van klimaatverandering af te wenden. In 2030 mogen we nog maar de helft van de CO2-emissies uitstoten ten opzichte van 1990. Ook moeten we de hoeveelheid afval en het hoge grondstoffengebruik halveren. In die transitie speelt de overheid een voorbeeldrol. Dat is expliciet opgenomen in het Klimaatakkoord waaraan overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties zich hebben gecommitteerd. Om aan deze gemaakte afspraken te kunnen voldoen heeft de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) een onderzoek laten uitvoeren  met twee doelen:
1. De huidige ecologische voetafdruk van DJI in kaart
brengen.
2. Een routekaart opstellen om de doelstellingen voor
2030 te halen.