Dit is DJI

De video 'Dit is DJI' laat zien hoe DJI de door de rechter opgelegde straffen en maatregelen uitvoert en geeft een inkijkje in wat er gebeurt in onze huizen van bewaring, gevangenissen, justitiële jeuginrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra.

(Op een busje en een uniform staat: Dienst Justitiële Inrichtingen. Iemand plaatst een vinger op een scanner. Een deur en een luikje worden geopend. Iemand sluit een deur en draait die op slot. Beeldtekst: Dit is DJI. Voice-over:)

RONKENDE MOTOR

LEVENDIGE MUZIEK

VOICE-OVER: Insluiten als straf doen we al heel lang in Nederland.
De Dienst Justitiële Inrichtingen, oftewel DJI voert deze taak uit namens het ministerie van Justitie en Veiligheid.
De straffen en maatregelen die door de rechter zijn opgelegd worden uitgevoerd door goed opgeleid en gemotiveerd personeel.
Dat maakt DJI tot detentiespecialist.
Een grote organisatie waar ruim veertienduizend mensen werken.

(Mensen lopen door een zaal en een hal.)

DJI draagt bij aan de veiligheid van ons allemaal door straffen en maatregelen uit te voeren die door de rechter zijn opgelegd.
Dat kan binnen de muren van een justitiële inrichting zijn, maar ook daarbuiten.
Iedereen die bij DJI zit, wordt justitiabele genoemd.
Justitiabelen worden door DJI voorbereid op een terugkeer in de samenleving.
Dat gebeurt om te voorkomen dat zij terugvallen in crimineel gedrag.
We noemen dat recidivevermindering.

(Een animatie verschijnt.)

Er worden in de justitiële inrichtingen dagelijks 80.000 boterhammen uitgedeeld.
Er wordt jaarlijks ongeveer 11 miljoen kilometer afgelegd voor vervoer en ondersteuning.
En een gemiddelde cel is 5 bij 2 bij 2,5 meter groot.
Er moet voor ruim 11.000 bedden linnengoed worden gewassen.
En een volwassen gedetineerde zit gemiddeld 3,5 maand achter de tralies.

(De animatie verdwijnt. Medewerkers van DJI lopen langs een balie.)

DE LEVENDIGE MUZIEK VERANDERT IN RUSTIGE MUZIEK

Er zijn verschillende soorten justitiabelen.
Volwassenen, jongeren, patiënten en vreemdelingen.
Zij zitten niet allemaal in dezelfde soort gevangenis.

(Een deur valt dicht. Beeldtekst: volwassenendetentie.)

Volwassenen die in voorlopige hechtenis zijn genomen omdat zij verdacht worden van een misdrijf, zitten in een huis van bewaring.

(Een man opent een celdeur.)

Na een veroordeling door de rechter komen ze terecht in de gevangenis.
De medewerkers worden speciaal door het opleidingsinstituut van DJI getraind om te zorgen voor veiligheid in de justitiële inrichtingen.

(De man doet de celdeur op slot.)

Zij werken samen met de gedetineerden aan het opbouwen van een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan na het uitzitten van de straf.

(Een vrouw praat met een man.)

JUDITH: Het mooie van mijn werk is dat het mensenwerk is.
Gedetineerden zijn geen nummer. Het zijn gewoon mensen die je ook gewoon de menselijke aandacht wil geven.
Het is ook specialistisch werk, waar een intensieve opleiding aan voorafgaat.

(Mannen zitten achter naaimachines.)

VOICE-OVER: De gedetineerde moet laten zien dat hij verantwoordelijkheid wil nemen door zich goed te gedragen en actief mee te werken aan zijn re-integratie.

(Andere mannen bewerken hout.)

Dit kan bijvoorbeeld door te werken in een van de werkplaatsen in de gevangenis of bepaalde trainingen te volgen.
Doet hij dat niet, dan mag hij minder aan activiteiten deelnemen zoals minder sport of minder bezoek.
Het uiteindelijke doel is dat zo min mogelijk gedetineerden na hun vrijlating opnieuw de fout in gaan.

(Een deur valt dicht. Beeldtekst: jeugddetentie. Een vrouw opent een cellenbus.)

Jongeren die een strafbaar feit hebben gepleegd of daarvan worden verdacht zitten in een justitiële jeugdinrichting.

(Een jongen stapt uit.)

In Nederland verblijven jaarlijks ongeveer 2.200 jongeren in zo'n inrichting.
De meeste jongeren zijn tussen de 16 en 21 jaar oud.
Alle justitiële jeugdinrichtingen werken met dezelfde basismethodiek: YOUTURN.
Bij deze methodiek draait alles om het aanleren van vaardigheden en eigen verantwoordelijkheid.

(Jongeren praten. Later zitten ze naast elkaar. Jan:)

OPGEWEKTE MUZIEK

JAN: Ik werk heel erg graag met jongeren.
En natuurlijk ondergaan ze hier een straf maar binnen die straf doorlopen ze een traject dat heel erg toekomstgericht is.
Al onze jongeren doorlopen een verplicht dagprogramma.
Ze krijgen onderwijs en andere activiteiten in het kader van pedagogische vorming.

(In een lokaal zitten jongeren.)

VOICE-OVER: Tijdens hun detentie volgen jongeren verplicht onderwijs en is behandeling een belangrijk onderdeel.
Elke jongere volgt een persoonlijk toekomstgericht traject dat ervoor moet zorgen dat hij of zij zich niet meer crimineel gedraagt.

(Een man loopt naar een zittende man en vrouw toe.)

De rol van ouders is ook belangrijk.
Daarom worden ouders regelmatig uitgenodigd voor gesprekken in de jeugdinrichting en zijn ze aanwezig op ouderavonden of bij diploma-uitreikingen.

(De ouders praten met de man. Een animatie verschijnt.)

Detentie is een kostbare zaak want er zitten dagelijks ruim 11.000 justitiabelen binnen.
Dat kost in totaal ongeveer 2 miljard euro per jaar. Dat is veel geld.
Om te kunnen omgaan met toekomstige veranderingen blijft DJI vooruitkijken en innoveren door bijvoorbeeld de introductie van telehoren, waarbij de rechter via een beeldscherm kan spreken met een justitiabele en zijn advocaat.
Dat scheelt kosten voor vervoer naar en van de rechtbank.
Ook kunnen vaker meerpersoonscellen worden ingezet.

(Een stapelbed verschijnt. De animatie verdwijnt.)

Het vervoer van justitiabelen en arrestanten wordt verzorgd door de Dienst Vervoer en Ondersteuning.
Er zijn meer dan 150.000 transporten per jaar.
Maar DV&O doet meer.

(Een hond springt op.)

Deze dienst zorgt ook voor ordehandhaving, zoekacties met drugshonden en evacuaties van justitiële inrichtingen als er brand is.

(De hond snuffelt.)

Maar ook complexbeveiliging en ondersteuning van de politie behoren tot hun taken.

(Een cellenbus rijdt een terrein over. Een deur valt dicht. Beeldtekst: forensische zorg.)

LEVENDIGE MUZIEK DIE WEGEBT

Forensische zorg wordt meestal door de rechter opgelegd.
Het is onderdeel van een straf of maatregel voor mensen met een psychische of psychiatrische stoornis die iets strafbaars hebben gedaan.
De bekendste maatregel binnen de forensische zorg is de tbs-maatregel.

(In een cel gaat een man op een bed zitten.)

Voor een justitiabele in de forensische zorg wordt een persoonlijk behandelplan gemaakt.
Dit heeft als doel zijn gedrag zo te veranderen dat hij niet opnieuw de fout in gaat.
NIEK: De behandelingen zijn zeer intensieve weliswaar gedwongen behandelingen, zowel in groepsverband als individueel.
Forensische zorg heeft hier echt een dubbele taak.
Het gaat om opsluiting voor de veiligheid van de maatschappij maar zeker ook om de behandeling van de justitiabele in de verschillende fases van zijn resocialisatie.
VOICE-OVER: Ook binnen de forensische zorg wordt dagelijks hard gewerkt aan een veilige terugkeer van een justitiabele in de maatschappij.
Als de behandeling is afgerond, ontfermen andere instanties zich over hem zoals de reclassering.

(Een man vertrekt. Een deur valt dicht. Beeldtekst: vreemdelingenbewaring.)

Een groep waar DJI ook mee te maken heeft, zijn de vreemdelingen.
De vreemdelingenbewaring zit erg ingewikkeld in elkaar.
DJI werkt daarbij nauw samen met veel andere organisaties zoals de politie en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.

(Van een man wordt een pasfoto gemaakt.)

Als iemand probeert uitzetting naar het land van herkomst te voorkomen kan als laatste redmiddel vreemdelingenbewaring worden toegepast.
In het algemeen geldt dat mensen die aan de grens zijn geweigerd en mensen die niet meer in Nederland mogen blijven en weigeren te vertrekken in vreemdelingenbewaring terechtkomen.
Daarna worden zij volgens de wet uitgezet naar het eigen land.
FRANCES: De sfeer hier is anders dan bijvoorbeeld in een huis van bewaring, waar ik ook heb gewerkt.
Er is meer vrijheid voor de ingeslotenen, en ook meer activiteiten maar dat is ook nodig, omdat ze niet mogen werken en er zijn ook geen onderwijsmogelijkheden.
Hier zitten over het algemeen andere mensen dan in bijvoorbeeld een gevangenis waardoor we ook op een lossere en andere manier met ze omgaan.
VOICE-OVER: De lengte van bewaring is onder meer afhankelijk van de medewerking van de vreemdeling zelf.
Als hij actief meewerkt aan het vertrek, kan hij de bewaringsduur behoorlijk verkorten.

(Een man stapt een cel in.)

DJI zorgt er tijdens de bewaring voor dat samenwerkingsorganisaties alle ruimte krijgen om iemands uitzetting zo goed mogelijk voor te bereiden.

(De man gaat met een boek op een stoel zitten. Voor ramen zijn tralies.)

OPGEWEKTE MUZIEK DIE VERANDERT IN RUSTIGE MUZIEK

Naast DV&O en het Opleidingsinstituut zijn er nog drie landelijke diensten bij DJI.
Het NIFP, de Dienst Geestelijke Verzorging en de Shared Service Centra.

(Iemand draait het slot van een deur open.)

DJI-medewerkers werken in gebouwen die geschikt zijn gemaakt voor de uitvoering van straffen en maatregelen.
Ze zijn intensief opgeleid door het Opleidingsinstituut van DJI en werken op een betrouwbare, deskundige respectvolle en mensgerichte manier.
Dat zorgt voor rust en veiligheid in de justitiële inrichtingen.
Door op deze manier te werken, streeft DJI ernaar te bereiken dat mensen na hun vrijlating niet opnieuw de fout in gaan.

(Een man stapt langs een rij gesloten deuren een hal door. Beeldtekst: DJI. Waar vrijheid ophoudt en weer kan beginnen.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN STOPT DAN

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Dienst Justitiële Inrichtingen. Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het beeld wordt blauw met wit. Beeldtekst: Alle rechten van deze film zijn voorbehouden. Het vervaardigen van kopieën en/of het verspreiden van (delen van) deze film in welke vorm dan ook is verboden. Van de mensen die in deze film zijn geportretteerd, is niemand daadwerkelijk ingesloten (geweest).)

(Speciale dank aan de medewerkers van DJI. Dit is een productie van de Dienst Justitiële Inrichtingen, afdeling Corporate Communicatie. Voor meer informatie zie www.dji.nl. Copyright 2019.)