Voortgangsbrief justitiële jeugdinrichtingen en kleinschalige voorzieningen justitiële jeugd

Vandaag stuurt de minister een voortgangsbrief naar de Tweede Kamer over de justitiële jeugdinrichtingen en de kleinschalige voorzieningen justitiële jeugd. De minister gaat in op vier onderwerpen.

Tweede Kamer

De vier onderwerpen zijn:

  • Intensief toezicht justitiële jeugdinrichtingen
  • Stand van zaken RJJI-locatie Horsterveen
  • Capaciteitsuitbreiding justitiële jeugdinrichtingen
  • Eindrapport Monitor kleinschalige voorzieningen justitiële jeugd

Intensief toezicht justitiële jeugdinrichtingen

Na de meest recente toezicht activiteiten hebben de inspecties besloten het intensieve toezicht op de JJI’s te beëindigen. De inspecties doen dit om twee redenen. Ten eerste vinden zij dat met de interventies die ingezet zijn, de gevraagde kwaliteitsslag in gang is gezet. Ten tweede zal DJI monitoren hoe de aanvullende maatregelen in de praktijk voor jongeren uitpakken.

Stand van zaken RJJI-locatie Horsterveen

In juni is door noodweer een grote lekkage aan het dak van de tijdelijke RJJI-locatie Horsterveen ontstaan. De schade was zo groot dat de locatie onbruikbaar is geworden. De jongeren en het personeel van de RJJI werden daarom sinds die tijd tijdelijk gehuisvest in JC Zeist. Het wegvallen van Horsterveen betekent dat het capaciteitstekort in de JJI’s op korte termijn groter wordt en er vaker jongvolwassen in een Huis van Bewaring (HvB) worden geplaatst. De noodzaak om spoedig tot extra JJI-capaciteit te komen, is hierdoor groter geworden.

Capaciteitsuitbreiding justitiële jeugdinrichtingen

Vanwege de toename in capaciteitsbehoefte, de recente calamiteit in RJJI Horsterveen en de veranderde doelgroep van de JJI’s is door DJI onderzocht wat de mogelijkheden zijn om meer JJI-plaatsen te creëren. Hieruit is één geschikte locatie naar voren gekomen, te weten locatie Klein Bankenbosch in Veenhuizen. Omdat deze locatie oorspronkelijk een JJI was, is deze locatie in gebouwelijk opzicht nog steeds geschikt om als JJI dienst te doen en kan de locatie relatief snel herbestemd worden. Dit betekent dat van de huidige 100 GW-plekken (gevangeniswezen) maximaal 70 JJI-plekken worden gecreëerd.

Klein Bankenbosch staat op hetzelfde terrein als PI Veenhuizen, locatie Norgerhaven, maar betreft een vrijstaand gebouw. De volwassenen en jongeren zullen volledig gescheiden dagprogramma’s volgen, maar kunnen elkaar mogelijk zien op weg naar activiteiten. Dit zal tot een minimum beperkt worden.

De verwachting is dat JJI Klein Bankenbosch niet eerder dan in het tweede kwartaal van 2024 gefaseerd in gebruik kan worden genomen. De snelheid hiervan is afhankelijk van beschikbaarheid van geschikt personeel en het kunnen verplaatsen van de afdelingen van het gevangeniswezen die nu in Klein Bankenbosch zijn gevestigd.

Eindrapport monitor kleinschalige voorzieningen justitiële jeugd

Omdat de KVJJ’s relatief nieuwe voorzieningen zijn binnen het jeugdstrafrecht, heeft DJI een monitor laten uitvoeren naar alle KVJJ’s. Het eindrapport van de monitor laat zien dat de KVJJ’s een goede aanvulling zijn binnen de vrijheidsbeneming. Het eindrapport laat verder zien dat de KVJJ zich beter leent voor grootstedelijke locaties. De onderzoekers verwachten, ook in het meest positieve scenario, dat de bezetting van KVJJ Noord en KVJJ Zuid de komende jaren laag zal blijven. Een belangrijke vervolgstap is het inzichtelijk maken hoe effectief het verblijf in een KVJJ is, in termen van bijvoorbeeld het bevorderen van beschermende factoren. De minister vraagt het WODC om het verblijf in de KVJJ’s nader te onderzoeken. Ook blijft de minister de bezetting in de KVJJ’s nauwlettend volgen en zal hij een verantwoorde bezettingsnorm formuleren, zodat omvang en doelgroep zich tot elkaar verhouden. Aan de hand van deze gegevens beoordeelt de minister opnieuw in het voorjaar 2025 of de KVJJ een geschikte voorziening is in het justitiële jeugdlandschap.

De brief verschijnt op de website van de Tweede Kamer.