Drugsaanpak

De Nederlandse overheid vindt het belangrijk dat justitiabelen in een drugsvrije omgeving verblijven. Drugs verstoren de orde en veiligheid en zijn slecht voor de gezondheid. Binnen DJI zijn drugs niet toegestaan. Veel justitiabelen zijn verslaafd en zitten vast voor een misdaad die op de een of andere manier gerelateerd is aan drugshandel of drugsgebruik.

DJI hanteert verschillende maatregelen om de beschikbaarheid van drugs in de inrichtingen zo veel mogelijk te beperken:

  • Toegangscontrole: iedereen die in een DJI-inrichting komt, ondergaat een strenge controle bij binnenkomst. Ook bagage gaat door een röntgenapparaat en wordt zo nodig nog eens met de hand gecontroleerd;
  • Fouilleren: justitiabelen van wie het vermoeden bestaat dat zij in het bezit zijn van drugs, worden gefouilleerd. Zij moeten zich daarbij geheel uitkleden. Kleding én lichaam krijgen een uitgebreide controle;
  • Urinecontrole: iedere justitiabele ondergaat regelmatig een urinecontrole. In het bijzijn van een personeelslid moet de justitiabele in een potje plassen. Dit wordt ter plaatse uitgevoerd en vervolgens in een laboratorium onderzocht op vreemde en verslavende stoffen. Indien dergelijke stoffen zich in de urine bevinden, volgt er extra straf of een maatregel, zoals plaatsing in afzondering, ontzegging van bezoek of intrekking van verlof;
  • Celinspecties: regelmatig inspecteert het personeel grondig alle cellen en ruimtes waar justitiabelen doorgaans komen;
  • Bezoekersruimten: de bezoekruimten van gesloten inrichtingen zijn zo ingericht dat er goed toezicht is op de justitiabele en het bezoek. Na mogelijk lijfelijk contact volgt fouillering;
  • Drugshonden: honden, die zijn opgeleid om drugs te ontdekken, worden ingezet bij de ontvangst van bezoek en bij de controle van cellen, andere ruimten en binnengekomen spullen.

De invoer of handel van drugs is strafbaar. Ontdekking leidt tot aangifte en/of ontzegging van de toegang tot de inrichting.