Wetenschappelijk onderzoek bij DJI

Als u onderzoek wilt verrichten binnen een bepaalde divisie van de Dienst Justitiële Inrichtingen, dient u toestemming aan te vragen bij de directeur van de desbetreffende sector. DJI stelt jaarlijks een kennisagenda op en benoemt daarin thema’s waaraan extra aandacht besteed zal worden. Wanneer daarbij inzet van studenten in de vorm van stage of scripte bij gewenst is, zal dat op deze pagina door middel van een vacature worden aangegeven.

Versturen toestemmingsaanvraag

Voor onderzoek binnen de divisie Gevangeniswezen/ Vreemdelingenbewaring dient de aanvraag te worden gericht aan de directeur Gevangeniswezen, mevrouw J.A. van den Berg:
Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen, t.a.v. de directeur Gevangeniswezen, mw. J.A. van den Berg, Postbus 30132, 2500 GC Den Haag

Voor onderzoek binnen de divisie Forensische Zorg/Justitiële Jeugdinrichtingen dient de aanvraag te worden gericht aan de directeur Forensische Zorg, de heer W.A. Boogaard:
Ministerie van Veilligheid en Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen, t.a.v. de directeur Forensische Zorg, dhr. W.A. Boogaard, Postbus 30132, 2500 GC Den Haag. De aanvraag voor Justitiële Jeugdinrichtingen dient te worden gericht aan dhr. B. van Els.

De aanvraag dient daarnaast in cc gestuurd te worden naar: Dienst Justitiële Inrichtingen, t.a.v. mw. dr. A.E. Jorna, Afdeling Beleid, Postbus 30132, 2500 GC Den Haag. U kunt de aanvraag ook mailen naar a.jorna2@dji.minjus.nl. U kunt mw. Jorna telefonisch bereiken op 06 5376 9859.

Gewenste gegevens aanvraag

Onderstaande gegevens kunnen beknopt in de aanvraag worden vermeld:

 • Doel van het onderzoek
 • Onderzoeksvraag
 • Opdrachtgever
 • Werkzaamheden (bijvoorbeeld inzage in dossiers, interviewen van personeel/gedetineerden etc.)
 • Wie? Welke ingeslotenen? (mannen/vrouwen, bepaalde bestemmingen)
 • Hoeveel deelnemers?
 • Specifieke informatie uit dossier? Onderwerpen van het interview?
 • Belasting (tijd) voor de deelnemer?
 • Periode waarin de werkzaamheden plaats gaan vinden
 • Gewenste inrichting(en)
 • Wanneer een onderzoeker toestemming wil voor het uitvoeren van een onderzoek, dient een rechtspersoon, zijnde de onderwijsinstelling of het onderzoeksbureau, de aanvraag in te dienen.

Bij het ontbreken van bovenstaande punten wordt een aanvraag niet in behandeling genomen. Vervolgens kan worden verwezen naar de uitgebreidere informatie in het onderzoeksvoorstel die als bijlage wordt meegestuurd.

Geheimhoudingsverklaring

Daarnaast dienen alle betrokken onderzoekers bijgaande verklaring geheimhouding te ondertekenen en te retourneren naar de adviseur onderzoek (zie eerder genoemd adres).

Beloning

Ten aanzien van het geven van een beloning aan ingeslotenen bij deelname aan onderzoek hanteren wij de richtlijn: "Nee, tenzij". In bijgaande circulaire treft u daarover meer informatie aan. Indien u op basis van de richtlijn in aanmerking denkt te komen voor een ‘tenzij’, dan kunt u hierover contact opnemen met de adviseur onderzoek.

Behandelduur

We proberen altijd de aanvragen zo snel mogelijk te behandelen. Gemiddeld hebben we hier enkele weken voor nodig. Uiterlijk binnen 6 weken is de aanvraag behandeld.