Divisie Forensische Zorg / Justitiële Jeugdinrichtingen

Forensische Zorg

Forensische zorg is geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en verstandelijk gehandicaptenzorg die onderdeel is van een (voorwaardelijke) straf of maatregel. Forensische zorg wordt meestal door de rechter opgelegd als onderdeel van een straf en/of maatregel aan iemand met een psychisch/psychiatrische stoornis of verstandelijke beperking die een strafbaar feit heeft gepleegd. Forensische zorg beweegt zich op het snijvlak van twee werelden. Die van het strafrecht en die van de zorg. Het doel van forensische zorg is het voorkomen van recidive. Dat wil zeggen dat men de kans dat iemand na forensische zorg opnieuw een strafbare handeling pleegt wil verkleinen. Dit wordt gedaan door patiënten te behandelen en begeleiden zodat zij weer kunnen functioneren in de maatschappij. De forensische zorg is erop gericht de maatschappelijke veiligheid te vergroten.

Justitiële Jeugdinrichtingen

In Nederland zitten personen die zijn verdacht of veroordeeld volgens het jeugdstrafrecht in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI). Door de invoering van het adolescentenstrafrecht kan de maximale leefijdsgrens van het jeugdstrafrecht worden verhoogd tot 23 jaar. De meeste jeugdigen die in een JJI verblijven zijn tussen de 14 en 21 jaar. Omdat een straf of maatregel enkele jaren kan duren, zijn jeugdigen soms ouder dan 23 jaar als zij de JJI verlaten. Er zijn gescheiden groepen voor jongens en meisjes. Voor jeugdigen met bijzondere behoeften bestaan speciale groepen. Jeugdigen kunnen in een JJI komen, omdat ze een strafbaar feit hebben gepleegd en de (kinder)rechter hier een straf of maatregel voor oplegt. Daarnaast kunnen jeugdigen er ook preventief worden geplaatst, in afwachting van hun rechtszaak.