U heeft een klacht over DJI

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) probeert iedereen altijd zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent. Voelt u zich onjuist behandeld door DJI, of door DJI-personeel (in de uitoefening van hun functie)? Dan kunt u dit bij het Klachtenloket DJI melden.

DJI neemt uw klacht in behandeling, onderzoekt deze grondig en laat u binnen afzienbare tijd weten welke beslissing wordt genomen.

Wat voor klachten kunt u indienen?

Het Klachtenloket DJI is alléén bestemd voor de klachten die voortkomen uit het handelen door (medewerkers van) DJI in Nederland. Onderdelen van DJI zijn onder andere de penitentiaire inrichtingen (gevangenissen en huizen van bewaring), detentiecentra, Justitiële Jeugdinrichtingen, een aantal forensisch psychiatrische centra en de Dienst Vervoer & Ondersteuning.

U kunt niet klagen over de behandeling van een gedetineerde. Gedetineerden hebben een zelfstandige klachtenprocedure. Zij kunnen terecht bij de Commissie van Toezicht van de inrichting waar zij verblijven. Meer informatie hierover is te vinden via: Commissie van Toezicht | Over DJI | dji.nl.

Wat gebeurt er met een klacht?

Zodra uw klacht door het Klachtenloket DJI is ontvangen, krijgt u daarvan een bevestiging (schriftelijk of per e-mail). De klacht wordt geregistreerd en doorgestuurd naar de directeur van de locatie of het DJI-onderdeel waarop uw klacht betrekking heeft. Daar wordt uw klacht behandeld. Binnen zes weken na de ontvangst van uw klacht wordt een beslissing genomen. Deze termijn kan bij hoge uitzondering met vier weken worden verlengd. U wordt door de locatie of het DJI-onderdeel over de beslissing geïnformeerd.

Vindt u dat uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld?

Het is mogelijk dat u niet tevreden bent met de afhandeling van uw klacht door DJI, of het niet eens bent met de beslissing. In dat geval kunt u zich schriftelijk wenden tot de Nationale Ombudsman voor een oordeel.

Digitale klachtenformulier

U kunt uw klacht bij voorkeur indienen met behulp van het digitale klachtenformulier.

U kunt uw klacht ook indienen per post. Stuur dan een brief naar:
Klachtenloket DJI
Postbus 90829
2509 LV Den Haag.

Vergeet niet de brief te ondertekenen, te voorzien van een datum en uw contactgegevens te vermelden (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer).

Het Klachtenloket DJI is telefonisch bereikbaar op 088 07 54321 (maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur).

Meer informatie

Algemene Wet Bestuursrecht, hoofdstuk 9