Regelgeving rond overlijden

In de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en de Beginselenwet verpleging terbeschikkinggestelden zijn geen specifieke artikelen opgenomen over overlijden in een justitiële inrichting.

Op een overlijden in een justitiële inrichting zijn onder andere de volgende wetten van toepassing:

  • Wet op de lijkbezorging (Wlb)
  • Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
  • Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM)
  • Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)
  • Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG)