Detentie- en re-integratieproces in de PI

DJI is de werkprocessen binnen de penitentiaire inrichtingen (PI’s) zodanig aan het inrichten dat het personeel voortdurend het re-integratieproces van iedere gedetineerde in de gaten houdt en waar nodig bijstuurt. Kansen en risico’s worden meegewogen. Dit D&R-proces nieuwe stijl is nog in de maak en wordt in 2020-2021 ingevoerd.

Screening en intake

Zodra een burger gedetineerd raakt in een penitentiaire inrichting (PI), begint een intake- en screeningsprocedure. Binnen tien werkdagen worden de risico’s, kansen en eventuele hulpvragen van een gedetineerde in kaart gebracht. Daarna vindt er een gesprek plaats tussen de gedetineerde, een casemanager, een mentor (een penitentiair inrichtingswerker) en waar mogelijk de netwerkpartners (gemeenten en reclassering).

D&R-plan

Tijdens dat zogeheten trajectgesprek stellen de partijen samen re-integratiedoelen op en de acties die daaruit mogelijk volgen. Dat allles wordt vastgelegd in een persoonlijk detentie- en re-integratieplan (D&R-plan). Ze kunnen bijvoorbeeld afspreken dat de gedetineerde gaat werken aan zijn schulden, trainingen gaat volgen of bij de gemeente een identiteitsbewijs regelt. Ook informeert de casemanager hoe de relatie van de gedetineerde is met de mensen in zijn omgeving en of zijn sociaal netwerk kan helpen bij de voorbereiding van de terugkeer naar de samenleving. Deze gesprekken komen met enige regelmaat terug gedurende de detentie.

Veiligheid en slachtoffers

Daarnaast bespreken minimaal iedere zes weken de medewerkers van de PI de voortgang van het D&R-plan in een multidisciplinair overleg (MDO). Daar wordt besproken of de gedetineerde op grond van zijn gedrag en inzet in aanmerking komt voor promotie naar een dagprogramma met meer faciliteiten en vrijheden

Zodra er sprake kan zijn van verlof buiten de gevangenismuren, wordt behalve het gedrag ook bekeken of er bepaalde veiligheidsrisico’s aan de gedetineerde verbonden zijn. Daarnaast onderzoeken de PI-medewerkers of er slachtoffers of nabestaanden in het spel zijn en of die bepaalde wensen hebben. Zo kan een gebieds- of contactverbod gewenst zijn bij eventueel verlof van de gedetineerde.