Jongere ontbijt met begeleider

Nieuwsbrief VOM - oktober 2021

Vrijheidsbeneming op maat betekent ook snel kunnen schakelen als de keten daarom vraagt. Zo is er de afgelopen maanden hard gewerkt om RJJI-dependance Horsterveen te openen. Dankzij deze tijdelijke, extra JJI, kan DJI aan meer justitiële jongeren passende beveiliging en zorg bieden. De medewerkers en jongeren op deze locatie gaan in de praktijk oefenen met specifieke VOM-ontwikkelingen, zoals basisafdelingen en arbeidstoeleiding. Ook de andere JJI’s beproeven in de praktijk verschillende concepten om meer maatwerk te kunnen leveren voor justitiële jongeren. Bovendien zijn recent weer 2 nieuwe KVJJ’s gestart. Meer jongeren kunnen daardoor dicht bij hun eigen netwerk worden geplaatst tijdens detentie of preventieve hechtenis. Om de leerpunten uit de JJI-pilots en de KVJJ’s te verzamelen zijn er twee monitors gestart. In deze nieuwsbrief lees je meer over al die activiteiten waarmee we werken aan de toekomst van justitiële jeugd.

Monitor KVJJ: tellen én vertellen

Met de komst van de Kleinschalige Voorzieningen Justitiële Jeugd (KVJJ) is een belangrijke stap gezet naar meer maatwerk voor jongeren in detentie. De Monitor KVJJ volgt 2 jaar lang of deze nieuwe manier van vrijheidsbeneming goed werkt. En geeft handvatten voor de verdere ontwikkeling van de KVJJ’s. Lees verder over de monitor KVJJ.
 

KVJJ’s Rijnmond en Den Haag staan midden in het gewone leven

‘We staan te trappelen om jongeren kansen te bieden en hen te begeleiden naar een leven zonder criminaliteit’, vertellen Alexander Gout en Bouke Hartman. Zij hebben de afgelopen maanden hard gewerkt om het pand, het team en de ketenpartners voor te bereiden op de start van de KVJJ Rijnmond (Krimpen aan den IJssel) en KVJJ Den Haag. Naar het artikel.
 

Illustratie plaatsing in KVJJ
Beeld: ©Ronald van der Heide

Op tv: werken en leven in een jeugdinrichting

Voor zijn nieuwe tv-programma liep Ewout Genemans met zijn cameraploeg een aantal dagen mee in RJJI De Hartelborgt in Spijkenisse. Zo laat hij zien hoe het werken en leven gaat achter gesloten deuren in een jeugdinrichting. Tijdens de gesprekken die Ewout voerde met medewerkers en jongeren in De Hartelborgt kwamen allerlei onderwerpen aan bod: complexe problematiek, contrabande, schematherapie, de dagelijkse bezigheden op de leefgroep en verlof.

Naar verwachting kun je de twee afleveringen zien op: maandag 8 en maandag 15 november om 20.30 op RTL5.
 

Monitor FCJ zoekt naar verbinding tussen beleid en praktijk

In pilots beproeven de JJI’s verschillende uitgangspunten en ideeën om meer maatwerk te kunnen leveren in het Forensisch Centrum Jeugd (zoals de JJI's straks gaan heten). De monitor FCJ volgt de pilots en onderzoekt hoe de resultaten kunnen worden omgezet in beleid voor de toekomst van justitiële jeugd. Naar het artikel.
 

Je hebt elkaar nodig in de keten

Het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ) ondersteunt ketenpartners in de jeugdstrafrechtketen bij het verzamelen en analyseren van informatie over de jongeren en hun leefomgeving. Zo krijgen én geven ze elkaar inzicht in wat nodig is om recidive te voorkomen en om de juiste zorg te bieden. Lees meer over wat de veranderingen in de vrijheidsbeneming van justitiële jongeren betekenen voor het LIJ.
 

Werken aan kwaliteit voor justitiële jeugd

Ruimte voor andere methodieken naast YOUTURN, continu de zorg- en beveiligingsbehoefte wegen van een jongere en competentiegericht werken. Dat zijn enkele van de wijzigingen waarmee VOM meer maatwerk wil leveren. Het project Beleidsontwikkeling werkt aan visie, beleid en kwaliteitseisen voor personeel, behandeling en zorg en beveiliging. Lees meer.

Wet- en regelgeving VOM-proof maken

Om de geest van VOM goed te kunnen toepassen, moet ook de wet- en regelgeving worden aangepast. In de eerste plaats de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj), maar ook andere regelingen zoals het Reglement Justitiële Jeugdinrichtingen, de Regeling plaatsing en overplaatsing jeugdigen en het model huisregels. Daar is meer tijd voor nodig dan gedacht.

Adviseur beleid DJI Jill van de Rijt: ‘We willen de wet en regels zorgvuldig uitwerken, zodat ze toekomstproof zijn. De wensen en behoeften van de medewerkers in de KVJJ en FCJ die echt volgens die wet moeten werken, betrekken we daar zoveel mogelijk bij. Het doel is om binnen de juridische kaders maatwerk voor jongeren goed mogelijk te maken, zonder dat de bureaucratische rompslomp de overhand krijgt voor personeel.’

Langdurig traject
De aanpassing van een wet is altijd een langdurig traject. DJI werkt momenteel aan de voorstellen tot wijzigingen naar aanleiding van VOM. Dat is naar verwachting eind 2021 afgerond. Daarna volgt een afstemmingstraject met het ministerie van JenV, moeten er wetteksten worden opgesteld en wordt een brede consultatie gehouden waarbij iedereen op de wijzigingsvoorstellen kan reageren. Voordat de Koning de wet kan ondertekenen zodat die officieel ingaat, volgt het formele traject. Dat betekent eerst naar de ministerraad, vervolgens geeft de Raad van State een advies, daarna behandelt de Tweede Kamer de wet en tot slot de Eerste Kamer.
 

Contact en colofon

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u betrokken bent bij of geinteresseerd ben in het programma VOM. Heeft u vragen of suggesties voor onderwerpen? Neem contact op met het programma VOM.

Disclaimer

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Programma Vrijheidsbeneming Op Maat, Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen, Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Overname van (delen van) artikelen kan alleen met toestemming van het programma VOM.

Redactie

Nanne Buikema, Mieke van Meer, Susanne Schippers