FCJ-monitor zoekt naar verbinding tussen praktijk en beleid

De huidige Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI) worden omgevormd tot een Forensisch Centrum Jeugd (FCJ). In pilots beproeven de JJI’s verschillende uitgangspunten en ideeën om meer maatwerk te kunnen leveren in het FCJ. De monitor FCJ volgt de pilots en onderzoekt hoe de resultaten kunnen worden omgezet in beleid voor de toekomst van justitiële jeugd.

‘Ik heb bewondering voor de mensen in de JJI’s die de pilots uitvoeren en evalueren in deze hectische tijd met instroom van veel jongeren’, vertelt Jitske Nijhuis. ‘Dat tekent hun enorme betrokkenheid bij deze groep jongeren.’ Jitske is onderzoeker bij Significant, het onderzoeksbureau dat de monitor FCJ, samen met de Academische Werkplaats Risicojeugd, uitvoert.

Zoektocht

Die hectische tijd is volgens Jitske meteen een verklaring waarom het monitoren van de pilots een zoektocht is. ‘Niet alle pilots zijn op hetzelfde moment gestart en sommige zijn noodgedwongen gestopt. Verder is de ene pilot meer theoretisch van aard dan de andere, dus onderling niet te vergelijken. Met de monitor willen we vooral de resultaten uit de verschillende pilots met elkaar verbinden. In focusgroepen gaan we die resultaten en eventuele knelpunten met de deelnemers bespreken en verdiepen. Zo leren ze van elkaar en dat kan hun eigen pilot weer verbeteren. Zo’n focusgroep willen we begin 2022 ook organiseren met jongeren en ouders. Hun ervaringen met bijvoorbeeld verschillende afdelingen of arbeidstoeleiding zijn ook belangrijk om mee te nemen. Op basis van al die resultaten geven we straks adviezen. Het is dan aan DJI om daarin keuzes te maken en die door te vertalen naar personeelsbeleid, huisvesting of financiën.’
 

Waardevolle lessen

‘Uit de eerste resultaten komen al waardevolle lessen’, vindt Jill van de Rijt (beleidsmedewerker DJI en lid van de begeleidingscommissie monitor FCJ). ‘Zoals de korte lijnen tussen onderwijs, arbeid en JJI in de pilot Arbeidstoeleiding bij de Hartelborgt. Of de constructie voor financiering van zorg die doorloopt als een jongere van de JJI naar de KVJJ gaat.’

Pilots en ketenpartners verbinden

Jitske: ‘Voor de pilots die nog lopen, zijn er verbindende lessen te leren. In de praktijk blijkt bijvoorbeeld het concept van de basisafdeling moeilijk te testen. Er stromen veel jongeren in en de meeste verblijven zo kort in de JJI, dat er nauwelijks een goede screening en diagnostiek mogelijk is. De pilot ‘Inschatting verblijfsduur’ van Forensisch Centrum Teylingereind kan daar goede ideeën voor geven. En bovendien kunnen zij dan in de praktijk toetsen of het ook echt werkt wat zij in hun theoretisch onderzoek hebben bedacht.’ De nauwe samenwerking met ketenpartners blijkt daarin van belang. ‘Absoluut’, beaamt Jitske. ‘Zo levert de Raad voor de Kinderbescherming belangrijke informatie om de verblijfsduur in te schatten. En bij Transforensische zorg, kun je niet om de Reclassering heen als regisseur voor de inzet van hulp. Hoe beter we praktijk en beleid kunnen verbinden, hoe beter DJI het nieuwe stelsel voor justitiële jeugd kan vormgeven.’
 

KVJJ-monitor

De Kleinschalige Voorziening Justitiële Jeugd (KVJJ) is een nieuwe manier van vrijheidsbeneming, waar jongeren dicht bij hun eigen netwerk worden geplaatst en bestaande zorg en dagbesteding doorlopen. Lees meer over de Monitor KVJJ, die volgt hoe dit werkt in de praktijk.