Informatie voor verwijzers Justitieel Centrum voor Somatische Zorg

Voor de somatische (lichamelijke) zorg heeft DJI binnen PI Haaglanden een eigen Justitieel Centrum voor Somatische Zorg (JCvSZ). Dit is een low care voorziening die somatische zorg kan bieden die qua zorgbehoefte niet in inrichtingen van DJI geboden kan worden.

In het JCvSZ wordt zorg verleend:

 • Aan justitiabelen die qua somatische zorgbehoefte niet in inrichtingen van DJI geboden kan worden;
 • aansluitend op een ziekenhuisopname waarbij geen continue medisch specialistische zorg meer nodig is;
 • Aan justitiabelen die specialistische thuiszorg of revalidatie nodig hebben of voor justitiabelen die voor een verpleegindicatie in aanmerking komen.
 • Daarnaast verleent het JCvSZ moeder-/ kindzorg rond de uitgerekende datum, palliatieve zorg en GHB detoxificatie binnen een justitiële settting.


Voor medisch specialistische diagnostiek, consultering, (mede)behandeling en paramedische dienstverlening werkt het JCvSZ samen met Haaglanden Medisch Centrum (HMC).

Verwijzing van gedetineerde patiënten naar het JCvSZ vindt plaats door:

 • Een penitentiaire inrichting (PI)
 • Een politiebureau
 • In overleg met het Openbaar Ministerie
 • Koninklijke Marechaussee
 • Forensisch Psychiatrische Klinieken (FPK) / Terbeschikkingstelling (TBS) klinieken
 • Een ziekenhuis

Patiënt aanmelden:

Wilt u iemand verwijzen naar het JCvSZ? Maakt u dan gebruik van het aanmeldformulier onderaan de pagina. Het mailadres waar u het ingevulde formulier heen kunt sturen is: jcvszopnamebureau@zorgmail.nl.

Zorgmail is een beschermde mailomgeving en om die reden alleen te bereiken als u ook beschikt over een zorgmailadres. Is dit niet het geval, dan kunt u het aanmeldformulier ook versturen op de volgende manieren:


Het niet volledig invullen van het formulier kan leiden tot vertraging bij de opname.
Voor het verlenen van veilige zorg werkt het JCvSZ met strikte inclusie- en exclusiecriteria.

Voorwaarden verwijzing

 • Door een BIG geregistreerde zorgprofessional
 • Een geldige insluitingstitel (in verzekeringsstelling, in bewaring stelling, vonnis, TBS of vreemdelingenbewaring)
 • Voldoet aan de inclusie criteria
 • Akkoord door de arts van het JCvSZ

Inclusie criteria

 • Een duidelijk omschreven hulpvraag
 • Een werkdiagnose en behandelplan
 • Stabiele vitale functies volgens de ABCDE methodiek

Het bespreken en vaststellen van de inclusiecriteria vindt plaats door de arts van het JCvSZ, middels een vragenlijst.
Dit acceptatieformulier wordt volledig ingevuld waarna de arts van het JCvSZ wel / geen akkoord geeft voor opname in het JCvSZ.

Exclusiecriteria

 • Indicatie ziekenhuisopname
 • Zonder duidelijke hulpvraag, een diagnose of behandelplan
 • Bij een indicatie beoordeling op een SEH
 • Bij een indicatie voor continue monitorbewaking (CCU, IC, MC, stroke unit etc)

Indien niet aan de inclusiecriteria kan worden voldaan, dan adviseren wij u om de patiënt eerst te laten beoordelen op een SEH-afdeling voor diagnostiek, behandeling of eventuele ziekenhuisopname. Indien alsnog kan worden voldaan aan de inclusiecriteria én er geen ziekenhuisindicatie meer is, kan de arts van het ziekenhuis of van de verwijzende justitiële inrichting de patiënt aan het JCvSZ aanbieden.

Indien na opname in het JCvSZ blijkt dat er sprake is van exclusiecriteria of bedreigde vitale functies dan wordt de patiënt alsnog direct overgeplaatst naar een ziekenhuis.