PI Utrecht locatie Nieuwersluis

De Penitentiaire Inrichting (PI) Utrecht locatie Nieuwersluis huisvest vrouwen uit het hele land in afwachting van hun straf of die al afgestraft zijn. Daarnaast beschikt de inrichting over een beperkt beveiligde afdeling (BBA) voor mannen.

PI Utrecht biedt een zone twee beveiligingsniveau zorgt in grote mate voor werken aan re-integratie. Tijdens hun verblijf krijgen gedetineerden de kans te werken aan herstel op verschillende leefgebieden (denk onder andere aan huisvesting, werk en financiën). Daarnaast bestaat de mogelijkheid om te werken aan herstel ten aanzien van het slachtoffer/nabestaanden, de samenleving of zichzelf. Omdat het merendeel van de vrouwelijke gedetineerden moeder is, is ook opvoeding een belangrijk thema binnen de PI. Ons scholingsaanbod weerspiegelt dit. Ook zet PI Utrecht in op samenwerking met ketenpartners en zakelijke dienstverleners.

Een ander kenmerkend element aan de inrichting is het vergadercentrum. Die vormt sinds 1999 een ontmoetingscentrum waar collega’s van heel DJI komen vergaderen, studeren en recreëren. In dit erkende leer- en ervaringsbedrijf kunnen gedetineerden opleidingen volgen en (werk)ervaring opdoen die aansluit bij zijn of haar capaciteiten en persoonlijke ambities. Dit bevordert de terugkeer naar de samenleving.

Contactgegevens

Bezoekadres Postadres
Zandpad 3
3631 NK Nieuwersluis
088 07 29600
PI Utrecht
Postbus 124
3632 ZT Loenen a/d Vecht
Let op!
Ambtelijke bezoekafspraken kunnen alleen per e-mail aangevraagd worden via: ambtelijkbezoek-nieuwersluis@dji.minjus.nl. Telefonische bezoekaanvragen worden niet in behandeling genomen.

Rondleidingen

Rondleidingen zijn niet mogelijk, met uitzondering van groepen die voor werk of opleiding een duidelijke binding hebben met de organisatie. In dit geval kunnen verzoeken minimaal vier weken van tevoren schriftelijk worden ingediend. U kunt uw verzoek per e-mail sturen naar: LAVBH-EFM-BMO_Nieuwersluis@dji.minjus.nl. Vermeld bij de aanvraag in ieder geval de naam, het adres en de vestigingsplaats van de organisatie, het doel en de grootte van het gezelschap.

Geschiedenis

De PI Utrecht locatie Nieuwersluis is gevestigd op een imposant terrein met verschillende gebouwen met veel historie. Gebouwd eind negentiende eeuw en totaal herzien eind twintigste eeuw. Het is bij velen bekend als 'de bajes van Defensie', maar tegenwoordig herbergt het een vrouwengevangenis, een BBA voor mannen én het Vergadercentrum DJI.

Nije Sluse

De geschiedenis van Nieuwersluis is nauw verbonden met de rivier de Vecht. In de middeleeuwen was deze waterweg, met zijn trekschuiten, de belangrijkste verbinding tussen de voormalige Zuiderzee en de stad Utrecht. Bovendien ontwikkelde zich een bloeiende handel tussen Utrecht en Amsterdam. De handelsroute, die via de Vecht langs Muiden en door de Zuiderzee liep, was bochtig, moeilijk begaanbaar en daardoor tijdrovend. Om deze route efficiënter te laten verlopen, werd in 1448 een 'Nije Sluse' aangelegd tussen de Vecht en de Nieuwe Wetering naar de Kromme Angstel. Aan deze sluis dankt Nieuwersluis zijn naam.

Vestingdorp

In de oorlog tegen de Spanjaarden kreeg Nieuwersluis een fort. Dat fort maakte later onderdeel uit van de Hollandse Waterlinie. Binnen het fort stonden ook boerderijen en Nieuwersluis kon daarom worden beschouwd als vestingdorp.

Pupillenschool en Koning Willem III Kazerne

Aan de overkant van het fort heerste grote bouwbedrijvigheid. De nationale verdediging vereiste niet alleen moderne verdedigingswerken, maar ook goed opgeleid militair personeel. Daarom moest een pupillenschool worden gebouwd, waar jongens van 12 tot 16 jaar hun vooropleiding voor het leger volgden. De keuze voor de locatie van die school viel op Nieuwersluis, mede dankzij het daar aanwezige station. En op de plek van de oude, in 1750 gebouwde, kazerne verrees een nieuwe kazerne: de Koning Willem III kazerne.

Allerlei bestemmingen

Kort na de Duitse invasie in WO II fungeerde de kazerne als opleidingsschool voor een door de Duitsers geformeerde Marechaussee. Van 1941 tot 1945 werd in er het pand een Rijks Opvoedingsgesticht en Tuchtschool gehuisvest. Kort na de oorlog veranderde de bestemming van de kazerne in een Centraal Bewaringskamp voor 'politieke delinquenten' (landverraders) uit de oorlog. De voormalige Koning Willem III kazerne is nu een vrouwengevangenis.

Architectonische en cultureel historisch waarde

In het in 1996 ontwikkelde masterplan van de Rijksgebouwendienst en het Ministerie van Justitie stond dat de gebouwen en het terrein zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat moesten worden teruggebracht. Hiervoor werden onder andere de architect Rob Hootsmans en de landschapsarchitect Lodewijk Baljon aangetrokken. De beplanting op het voormalige appel- en exercitieplaats moest wijken, zodat er weer een groot rechthoekig plein ontstond, met een onbelemmerd zicht op de gebouwen A, B, C en D. Deze gebouwen, vooral de voormalige pupillenschool en de kazerne, hebben grote architectonische en cultureel historische waarde en verkeren grotendeels in de originele staat. Er werd daarom besloten om de ornamenten, gevels, kozijnen en deuren hun oorspronkelijke kleuren terug te geven.

Vergadercentrum DJI

De directie van PI Utrecht besloot eind 1999 een vergadercentrum te starten op deze bijzondere locatie in Nieuwersluis. Bepalend voor de keuze om het vergadercentrum te vestigen in de Koning Willem III kazerne waren de uitstraling van de gebouwen op het 'voorterrein' en de centrale ligging in het land.