Voorvallen

DJI is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en informeert en communiceert met de samenleving in dezelfde lijn als het ministerie: proactief en op een open en transparante manier. Dat wil zeggen: wij maken zoveel mogelijk informatie openbaar, maar gaan daarbij zorgvuldig te werk door het vertrouwelijke karakter van ons werk. Dat doen wij om de privacy van mensen niet te schenden en lopende (strafrechtelijke) onderzoeken niet te schaden.

Op deze pagina maken wij samenvattingen openbaar van piketmeldingen in de justitiële inrichtingen. Dat zijn: huizen van bewaring, gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra.

Wat zijn piketmeldingen?

Incidenten vanuit de justitiële inrichtingen worden op verschillende niveaus gemeld, oplopend in de mate van ernst.

  1. Incidenten worden aan de directeur van de inrichting gemeld.
  2. Ernstigere incidenten worden opgesteld in een melding bijzonder voorval (MBV).
  3. Van de meest ernstige MBV’s wordt de ambtelijke en politieke leiding van het departement op de hoogte gebracht door middel van een piketmelding. Piketmeldingen zijn dus meldingen over de meest ernstige of (media)gevoelige incidenten vanuit een inrichting aan de minister.

Wanneer geen piketmelding?

Niet van elk incident in een inrichting wordt een piketmelding gemaakt. Bij bijvoorbeeld een brandje in een cel hangt het af van de ernst en de omvang van de brand.

De samenvattingen van de piketmeldingen publiceren wij op zo’n manier dat de privacy van de betrokken personen is gewaarborgd. Deze samenvattingen geven een beeld van de ernstige voorvallen die in de justitiële inrichtingen plaatsvinden.

Aan de inhoud van de teksten kunnen geen rechten worden ontleend. Rechten worden ontleend aan de ter zake toepasselijke wet- en regelgeving.

Publicaties voorvallen DJI