Zorg en behandeling bij volwassenen

In Nederland heeft ieder mens recht op gezondheidszorg. Dat geldt ook voor burgers die een vrijheidsstraf ondergaan. Het Gevangeniswezen is voor deze mensen verantwoordelijk en heeft namens de overheid een zorgplicht. Elke gedetineerde heeft toegang tot medische zorg (lichamelijk en geestelijk), die gelijkwaardig is aan de gezondheidszorg in de vrije maatschappij maar wel past binnen de beperkingen van een gevangenisstraf.

Een aantal gedetineerden heeft te maken met psychiatrische problemen. Naast gedetineerd zijn zij ook patiënten, die specifieke en kwalitatief goede zorg nodig hebben: voor hun eigen veiligheid, voor de veiligheid van de instelling en voor de veiligheid van de samenleving waarin ze na hun straf terugkeren.

Psycho-Medisch Overleg / Psycho-Medische Zorg (PMO/PMZ)

Om iedere gedetineerde de juiste zorg te kunnen geven, is er in iedere penitentiaire inrichting een psycho-medisch overleg (PMO). Dit overleg bestaat uit één of meer psychiaters, psychologen, artsen en justitieel verpleegkundigen. Samen bepalen en coördineren zij de zorg die gedetineerden ontvangen, tijdens de detentie en eventueel daarna. De zorgprofessionals in de inrichtingen voeren de besluiten van het PMO uit.
Lees meer over PMO/PMZ op de pagina Justitiabelen met psychische zorg. 

Extra Zorgvoorziening (EZV)

De Extra Zorgvoorziening (EZV) is een afdeling voor kwetsbare gedetineerden. Dit zijn gedetineerden die niet kunnen functioneren in het reguliere regime. Bijvoorbeeld omdat ze lichamelijke en/of geestelijke problemen hebben. De EZV plaatst deze gedetineerden in kleinere groepen en geeft ze meer structuur en bescherming.
Lees meer over de EZV op de pagina Justitiabelen met psychische zorg. 

Penitentiair psychiatrisch centrum (PPC)

Een Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) geeft speciale zorg aan gedetineerden met een psychiatrische stoornis, zoals een psychose of een persoonlijkheidsstoornis. Het gevangeniswezen streeft naar kwalitatief hoogstaande zorg in deze PPC’s en naar een goede aansluiting op de zorg in de ggz-instellingen na detentie.

Veelplegers en de Inrichting Stelselmatige Daders (ISD)

Mensen die veel overtredingen begaan, zorgen voor een gevoel van onveiligheid in de samenleving. De rechter kan deze mensen, die vaak veel overlast veroorzaken, voor maximaal twee jaar de ISD-maatregel opleggen Zij worden dan geplaatst in een Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD). In deze periode volgen de veelplegers binnen een ISD-inrichting een intensief re-integratieprogramma. Met succes: de recidive onder stelselmatige daders na afloop van een ISD-maatregel neemt aantoonbaar af.