Kleinschalige Voorziening Justitiële Jeugd

Er zijn vijf Kleinschalige Voorzieningen Justitiële Jeugd (KVJJ). De KVJJ is een laagbeveiligde voorziening, waar preventief gehechte jongeren, jongeren met een jeugddetentie en jongeren met een PIJ-maatregel (in de eindefase) geplaatst kunnen worden. Doordat ze dicht bij hun eigen netwerk worden geplaatst, kan bestaande zorg en dagbesteding zoveel als mogelijk doorgaan tijdens het verblijf.

Positieve elementen laten doorgaan

Het belangrijkste kenmerk van de KVJJ is dat jongeren dicht bij hun leefomgeving worden geplaatst. Zo kunnen ze het contact met hun familie, vrienden en netwerk in stand houden. En blijven positieve elementen in hun leven doorgaan, zoals school, werk en vrije tijd. Maar ook al ingezette hulp en ondersteuning.

Beroep op eigen verantwoordelijkheid

Jongeren worden alleen in de KVJJ geplaatst als uit screening en diagnostiek blijkt dat ze geschikt zijn voor een beperkt beveiligingsniveau. De selectiefunctionaris van de Divisie Individuele Zaken (DIZ) van DJI plaatst de jongeren namens de minister van Rechtsbescherming. De selectiefunctionaris volgt daarbij het advies van de rechter-commissaris dat gebaseerd is op het advies van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) of Reclasseringsorganisatie (3RO).

Daarbij is ook van belang dat in de KVJJ een beroep wordt gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de jongeren. Ze werken, met begeleiding van professionals, aan een eigen plan voor de toekomst.

Als de zorg en beveiliging in de KVJJ toch niet passend blijkt, kan de jongere worden overgeplaatst naar een Forensisch Centrum Jeugd.

Ketensamenwerking

Ketensamenwerking is cruciaal in de KVJJ. Al gestarte hulpverlening loopt door in de KV. Of hulpverlening wordt in de buurt van de KVJJ opgestart. Bij de inzet van jeugdhulp, dagbesteding en het vervolgtraject is de gemeente nauw betrokken.

Lees in DJIzien hoe ze dat doen in de KVJJ Groningen.

KVJJ-locaties

Er zijn KVJJ-locaties in:

Lees meer over de KVJJ's Rijnmond en Den Haag die in augustus/september 2021 zijn geopend.

Monitor KVJJ

De Monitor KVJJ volgt 2 jaar lang of deze nieuwe manier van vrijheidsbeneming goed werkt. En geeft handvatten voor de verdere ontwikkeling van de KVJJ’s. De Rebelgroup ontwikkelt en voert de KVJJ-monitor uit.